Dodacie podmienky

Dodacie podmienky

 

Objednávka

 

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa Vašej objednávky.

Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase jej potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a spôsob doručenia.

 

Cena

 

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

Storno objednávky

 

Storno objednávky zo strany kupujúceho


Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do doby vyskladnenia tovaru e-mailom na adrese knihy@uspesnimanazeri.sk alebo telefonicky na tel.č.: 0918 850 901.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho

 
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 

  • tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena.
  • nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

 

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet alebo adresu v lehote 15 dní.

 

Dodacie podmienky

 

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, maximálne však do 5 pracovných dní. Ku každej zásielke je priložený originálny daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list.

 

Záruka

 

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom.

Predávajúci je v odôvodnených prípadoch povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, najneskôr však do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou klienta.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu prevádzky spoločnosti (Alert s.r.o., Borodáčova 42, 040 17 Košice), pričom sa odporúča tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude spolu s reklamovaným tovarom doručená kópia reklamačného protokolu.

 

Doručenie

 

Predávajúci neručí za zásielky, ktoré sa stratili na pošte či boli ukradnuté z poštovej schránky kupujúceho.

 

Neprebraté zásielky

 

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po záväznom potvrdení objednávky neprevezme tovar od kuriéra/z pošty bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

 

Zákaznícky servis

 

Zákaznícke emaily prijaté na adrese knihy@uspesnimanazeri.sk spracuje náš zákaznícky tím čo najskôr, najneskôr do 5 pracovných dní od ich prijatia.

 

Právo zákazníka na vrátenie tovaru

 

Ak ste spotrebiteľ, tovar, ktorý ste si zakúpili na www.uspesnimanazeri.sk  je možné bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom – písomne alebo e-mailom. Toto právo Vám vyplýva zo zákona o zásielkovom predaji. Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje, je potrebné zaslať ako balík – doporučenú zásielku (nie na dobierku) na adresu Alert, s.r.o., Borodáčova 42, 040 17 Košice, prípadne doručiť osobne.

V zásielke prosím priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Ak bola platba za tovar uhradená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona na bankový účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

Kupujúci je však zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. V prípade, ak kupujúci doručí tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípadoch

 
- knihy majú známky používania (čítania, kopírovania)

 

Ochrana osobných údajov

 

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.uspesnimanazeri.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Späť do obchodu